Journal

Article
การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเพื่อคัดเลือกลักษณะทนร้อน
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
มีนาคม 2018
Page
ึุ76-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-