Journal

ACS Applied Materials & Interfaces (ISSN: 19448244)
8
30
19268-19275
สิงหาคม 2016
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของลอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสุญญากาศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,2 ก.ย. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 มี.ค. 2017 - 2 มี.ค. 2018
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการกำจัดเชื้อราและในเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ บรรยากาศปกติ,1 ก.ค. 2018 - 1 ต.ค. 2020