Journal

Article
ปริมาณประชากร พัฒนาการ และการทดสอบเบื้องต้นในการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมด้วงเจาะลำต้นกล้วย
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
33
Issue
1
Year
พฤศจิกายน 2015
Page
803-807
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-