Journal

Article
การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมระหว่างเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 เพื่อการผลิตเอทานอล
Journal
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (ISSN: 19056583)
Volume
6
Issue
2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2012
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-