การผลิตเอธานอลจากผักตบชวา (Eichhornia crassipes) โดยใช้ยีสต์ที่หมักน้ำตาลไซโลสตรึงรูปในถังปฎิกรณ์ชีวภาพแบบแพคเบด

Publish Year National Journal 7
2013 exเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์วัสดุพยุงจากขยะธรรมชาติสำหรับการตรึงเซลล์ และประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล", Veridian E-Journal SU, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 795-807
2013 exเวสารัช สุนทรชัยบูรณ์, exอรอนงค์ อินทร์ตา, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด", Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
2013 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมาลินี อันภักดี, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากใบตองโดยใช้เทคนิคการตรึงรูปที่แตกต่างกัน", Veridian E-jounal SU, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
2013 exสุจิตรา รอดหมวน, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยใช้เชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 ด้วยกระบวนการหมักแบบกะและกึ่งกะ", Veridian E-Journal SU, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013
2012 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารินทร์ พากเพียร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 448-451
2012 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารินทร์ พากเพียร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมน้ำพรุนเข้มข้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 560-563
2012 exกรรณิการ์ แก้วมาก, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมระหว่างเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 เพื่อการผลิตเอทานอล", วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2012
Publish Year International Conference 1
2012 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเอธานอลจากมันแกวโดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339", The first Mae Fah Luang University International Conference 2012 on ASEAN Integration, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารินทร์ พากเพียร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารินทร์ พากเพียร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exนางสาวสุจิตรา รวดหมวน, exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากวัชพืชน้ำโดยการปรับสภาพด้วยวิธีทางกายภาพร่วมกับทางเคมี", ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2012, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย