Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 8 0 0
  2022 การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบใช้จุลินทรีย์เชิงเดี่ยวและเชิงร่วมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้ในระบบจำลองการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบเนียร์อินฟราเรดเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร บัวบก และขมิ้นชันสำหรับการซื้อขายผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องเนียร์อินฟราเรดขนาดเล็กเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลแบบไร้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0