Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural and Environmental Engineering), Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN, 2559
  • M.Eng, Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN, 2556
  • M.Eng, Kasetsart University, ไทย, 2551
  • B.Eng , Kasetsart University, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2018 การสร้างเรือต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2017 ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข หัวหน้าโครงการ โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ปี 2560 1 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0