ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข

  • โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ปี 2560

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

  • inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exPitak Paksanondha, "Perspectives for Flood Risk Assessment and Environmental Management for Drainage System in Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province, Thailand", 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 170-174
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "Perspectives for Flood Risk Assessment and Environmental Management for Drainage System in Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province, Thailand", 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019), 27 - 28 พฤษภาคม 2019, singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์