การสร้างเรือต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ

  • เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

  • inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี