Person Image

  Education

  • สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2021 การศึกษาการปนเปื้อนของควอเทอร์นารี แอมโมเนียม คอมพาวด์ ในแหล่งน้ำใกล้แหล่งปศุสัตว์ และความสัมพันธ์กับการเกิดการดื้อยาร่วมในเเบคทีเรียและผลกระทบสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยใช้ปลาม้าลายเป็นตัวแทน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 2 0 0
  2021 การกระจายตัวของแบคทีเรียที่พบการต้านทานสารฆ่าเชื้อกลุ่ม Quaternary Ammonium Compounds (QACs) ในแหล่งน้ำรอบฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0
  2021 การปนเปื้อนของ Quaternary Ammonium Compounds (QACs) ในแหล่งน้ำบริเวณฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ในเขตจังหวัดนครปฐมและราชบุรี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0
  2021 การศึกษาผลของ Benzalkonium Chloride ต่อปลา zebrafish (Danio Rerio) ด้วยวิธีทางจุลกายวิภาคศาสตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 4 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2020 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Listeria spp. และ Listeria monocytogenes ในน้ำนมดิบถังรวม และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อจากวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของผู้ผลิตรายย่อย หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 6 0 0 0
  2019 การพัฒนาลดต้นทุนในการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนม หัวหน้าโครงการ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน้ำนม เซลล์โซมาติก ยูเรีย กับ ระบบสืบพันธุ์ในโคนมในฟาร์มในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0