Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Information Systems), New Jersey Institute of Technology , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่ม Startup/Strong/Regular & Turn Around/Ecosystem) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หัวหน้าโครงการ กรมสรรพสามิต 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 0 1 0 0
  2019 การให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2562 หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมธุรกิจพลังงาน 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดตั้งธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดของผู้ประกอบการใหม่ตามบริบทศักยภาพพื้นที่ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2018 งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: การรวมกลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทกระเป๋า หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทรองเท้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้าเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่ผลิตโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2016 การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 1 0 0
  2016 การจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2015 โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2015 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 0 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การจัดทำกรอบการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาเรื่อง Value Chain ของพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2012 ขอบเขตและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพือปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน) หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2012 โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 3) หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)