การให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2562