การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Strategic Directions: Thai Rubber Processing SMEs", 2017 The 5th International Conference on Information Technology and Science, 25 - 27 มิถุนายน 2017, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน