Person Image

  Education

  • Ph.D.(เศรษฐศาสตร์), University of Warwick , สหราชอาณาจักร
  • M.Sc.(เศรษฐศาสตร์), University of Warwick , สหราชอาณาจักร
  • B.Sc.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 5 0 0
  2019 Determinants of portfolio flows to Asia: a quantile regression analysis หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การทดสอบว่าผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานมีความไม่สมมาตรหรือไม่ โดยใช้ Quantile Regression หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต่าราคารถยนต์มือสองในกรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2015 The Effect of Minimum Wage on Employment: Evidence from Thailand and Japan หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2014 การวิเคราะห์ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำต่อการจ้างงานในประเทศไทยด้วยวิธีพาเนล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0