Person Image

  Education

  • D.Eng.( Civil Engineering ), Nagoya University , JAPAN
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 5 0 0
  2020 การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของโครงสร้างทางที่เสริมกำลังด้วยจีโอกริด หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 การศึกษาลักษณะชองชั้นดินเพื่อการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำชายแดน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 พฤติกรรมของคอนกรีตที่ได้จากวัสดุมวลรวมรีไซเคิลและขยะพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2019 การศึกษาการทรุดตัวของคันดินถมในโครงการสนามบินแห่งใหม่ จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2014 โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2011 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2020 โครงการจัดทำมาตรฐานวิขาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาขีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาวิจัยลักษณะชั้นดินตามแนวแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการ Beacon Engineering Consultant co.,Ltd 0 0 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2011 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0