การศึกษาลักษณะชองชั้นดินเพื่อการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำชายแดน

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, exสันติ ไทยยีนวงศ์, "กำลังรับแรงเฉือนและค่าความหนาแน่นแห้งของทรายบดอัด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 66-78