กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายเขมวิชญ์ วรรณศิริ, inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geometry and Roughness Effect at the RCC Interface-Earth Dam Causing Leakage in Mae Suai Composite Dam, Thailand", SEAGS-AGSSEA Journal, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, หน้า 23-35
2023 exนายเขมวิชญ์ วรรณศิริ, inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Monitoring of Restraint Back-to-Back Mechanically Stabilized Earth Walls for Dam Crest Rehabilitation of Mae Suai Dam, Thailand", SEAGS-AGSSEA Journal, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 27-37
2019 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exRattatam Isaroran, exSirisart Yangsanphu, "Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design Optimization", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 3
2023 exนายไพโรจน์ ขจรจิตเลิศสกุล, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study the Ground Settlement of Soft Clay using Discrete Element Method", The 21st Southeast Asian Geotechnical Conference and 4th AGSSEA Conference (SEAGC-AGSSEA 2023), 25 - 27 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายชยกร แจ้งสกุล, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Study the Behaviour of Excess Pore Water Pressure in Sandy Soil Mixed with Fine Content by using High Vacuum Densification Method (HVDM)", 21st Southeast Asian Geotechnical Conference and 4th AGSSEA Conference (SEAGC-AGSSEA 2023), 25 - 27 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Doubly Asymptotic Open Boundary Condition for Modal Responses of Pore Water Pressure", The Sixth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2016, 15 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย