Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Physiology and Pharmacology), The University of New South Wales, ออสเตรเลีย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 5 6 1 0
  2016 ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2015 ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ NRU 0 1 0 0
  2015 ผลของอาหารต่อการทำงานของเอนไซม์ตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
  2014 ผลของอาหารต่อการทำงานของเอนไซม์ตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 0 0
  2013 ผลของอาหารธรรมชาติและอาหารเม็ดต่อตับและตับอ่อนในกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ผลของอุณหภูมิต่อระบบควบคุมพลังงานของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนาชาติ 0 2 0 0
  2012 การตรวจสอบคุณภาพเซลล์สืบพันธุ์พ่อแม่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaues vannamei) ที่ได้รับอาหารส่งเสริมการเจริญพันธุ์ ด้วยวิธีโครเมท แอสเสย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาบู่ทรายวัยอ่อน (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2011 การผลิตอาหารลูกชิ้นสำหรับการขุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของโดพามีนต่อพัฒนาการของไข่กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2005 การโคลน และการวิเคราะห์การแสดงออกของเอกไดสเตอร์รอยด์ รีเซฟเตอร์ยีนในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2011 การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและการพัฒนาไข่ในรอบปีของปลาดุกอุยเพศเมีย (Clarias macrocephalus) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0