การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exNorhasmariza Binti Mohamed, "Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)", Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 129-134
2014 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, "Reproductive Performance and Larval Quality of First and Second Spawning of Pond-Reared Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus, Broodstock", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 611-618