Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 ความเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวรังโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2020 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ด้วยวิธี in-house ELISA ผู้ร่วมวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ บางเขน 0 0 0 0
  2019 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
  2018 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวฯ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน หมวดงบอุดหนุนวิจัย 0 0 0 0
  2017 การประเมินโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สุนัขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้สูงและคงอยู่ได้นาน 1 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินและการกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2018 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส rabies และเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องในค้างคาวแม่ไก่ ผู้ร่วมวิจัย AMED ภายใต้โครงการ An integrated research for the development of a scheme to control emerging vector-borne viral diseases in Asia 0 0 0 0
  2012 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย บริษัท 0 0 0 0