Person Image

  Education

  • วศ.บ.เกียรตินิยม (วิศวกรรมโยธา ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย
  • M.Eng. (Water Resource Development ), Asian Institute of Technology , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2014 โครงการศึกษาการรุกตัวของความเค็มในชั้นน้ำบาดาลชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2008 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 7 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำจังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด 2 1 0 0
  2012 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 2 0 0
  2011 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2011 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 2 0 0
  2008 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน) หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 1 2 0 0
  2007 โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)