โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ