โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 2 0 0
2019 การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2009 ผลของความเข้มแสง และช่วงแสง ต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2016 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลลูกผสมและการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (คลองยายหลี ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำโดยใช้ NPT เพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2011 การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง หัวหน้าโครงการ Environmental Agency of Japan 1 0 0 0
2010 การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง หัวหน้าโครงการ Environmental Agency of Japan 0 0 0 0