Person Image

  Education

  • Ph.D.(Electrical Engineering), Oklahoma State University , U.S.A.
  • M.S. (Electrical Engineering), Oklahoma State University, U.S.A.
  • วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2015 การจัดสรรกำลังไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 6 0 0
  2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2019 การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 3 0 0
  2017 โครงการ ออกแบบปรับปรุงระบบดับเพลิงสำหรับอาคารหมายเลข 498 (อาคาร 9 สูง 9 ชั้น) การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2011 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 1 0 0