Person Image

  Education

  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 9 8 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 5 0 0
  2006 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 11 15 0 0
  2013 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 7 0 0
  2012 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 ผู้ร่วมวิจัย คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 5 4 0 0
  2011 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2009 เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับงานทางด้านยานยนต์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2015 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 1 0 0