การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ