Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), ม.บูรพา, ไทย, 2551
  • MBA. (การพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ไทย, 2551
  • ศศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การตั้งระดับความคาดหวังที่มีผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และทักษะในกีฬาซอฟท์บอล หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 2 0 0
  2018 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับภาพลักษณ์ทางกาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มเมทิลเซลลูโลสด้วยผงเปลือกไข่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 2 0 0
  2011 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึ่งประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาในทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2011 สมรรถภาพทางกายมาตรฐานของนิสิตรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ระดับความคาดหวังที่ส่งผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 29ชลบุรีเกมส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0