Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), ม.บูรพา, ไทย, 2551
  • MBA. (การพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ไทย, 2551
  • ศศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Analysis techniquesAnimalsBiocomposite filmsCalciumcalcium compound FTIR XRDCelluloseCellulose filmsCharacterizationChemical CompositionChemical compositionsChitinChitosanChitosan filmChitosan filmsCrystalline materialsCrystalline phaseCrystalline structureeggshell powderEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceFillerFiller materialsFillersFilmsFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopymethyl celluloseMolecular compositionsNatural materialsOrganic compoundsPhysicochemical propertyRaw MaterialsTrace elementTrace elementsX ray diffractionX-ray DiffractionXRD FTIR calcium compoundกิจกรรมพลศึกษากีฬาคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาคุณลักษณะที่คาดหวังและที่เป็นจริงจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์นักกีฬาคนพิการแบบทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาภาพลักษณ์ทางกายระดับความคาดหวังรายวิชากิจกรรมพลศึกษาลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์วัดและประเมินผลกิจกรรมสุขศึกษา พลศึกษา และการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์สุขภาพสมรรถภาพทางกาย

  Interest

  จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์, กิจกรรมพลศึกษา, กีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วัดและประเมินผลกิจกรรมสุขศึกษา พลศึกษา และการออกกำลังกาย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก