คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา