Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517
  • M.Agr.(Dairy Science), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 3 0 0
  2009 อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 แนวโน้มความต้องการทางการตลาดงานวิจัยและการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2001 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  1997 การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 1 0 0
  2009 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำหนาวโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  1998 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1998 การทดสอบความปลอดภัยของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การศึกษาคุณค่าทางดภชนาการของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การทดสอบความปลอดภัยของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1992 การทดสอบความปลอดภัยของสาหร่ายเกรียวทองไทยที่ทำแห้งโดยวิธีตากแดด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0