การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง

Publish Year International Journal 1
2001 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "Effect of age on serum cholesterol and triglyceride levels in the experimental rats", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2001, หน้า 144-148