Person Image

  Education

  • สต.บ.(บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2517
  • M.B.A.(Management), University of the Phillippines , ฟิลิปปินส์, 2519
  • Ph.D.(Agricultural Business Management), Purdue University , สหรัฐอเมริกา, 2525

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลกำกับของวัฒนธรรมความร่วมมือต่อความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: โมเดลเชิงแนวคิด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2019 การประเมินการนำกลยุทธ์สื่อสังคมไปปฏิบัติ: การประยุกติ์การจัดการในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2019 ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลากรสาธารณสุข:คุณค่าที่สำคัญของการปฏิบัติการงานบริการ ผู้ร่วมวิจัย ภาคการจัดการการผลิต 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยยุคเจนวายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2009 มุมมองลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 5 0 0
  2009 องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการเป็นองค์การเพิ่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส 2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2008 การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบริษัท หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)