รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยยุคเจนวายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร