การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, exDusanee Songmueng, exKorakot Wichitpong, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Adoption of Small Community Enterprises Products: Model and Exploratory Study ", Clute Institute of Academic Research, 6 - 14 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, exDusanee Songmueng, exKorakot Wichitpong, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Product Adoption in Small Community Enterprises", 3rd Symposium on the Entrepreneurship-Innovation-Marketing Interface and 2nd BIEM-Symposium on Entrepreneurship and Innovation, 6 - 14 มิถุนายน 2009, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี