การพัฒนากระบวนการสกัดแยกองค์ประกอบในกากถั่วเหลืองเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตนมถั่วเหลือง (โอคารา) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นนาโนเซลลูโลสและอนุพันธ์ และการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเชิงฟังก์ชันและบรรจุภัณฑ์