การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนและการวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลในเลือดลิงที่ติดเชื้อมาลาเรียเพื่อการพัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย