การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi และ Plasmodium cynomolgi