การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในเลือดของลิงที่ติดเชื้อสกุลพลาสโมเดียม