ฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดที่พบในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exนางสาวกนกอร สุดโต, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชมพูนุท ตันเจริญ, exผศ.ดร.ดาริณี พรหมโยธิน, exรศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล, exดร.นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHui-Ming Ge, exRen Xiang Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Diptoindonesin D, a potent antibacterial activity against gram-positive bacteria, an inhibitor of penicillin-binding protein 2a from the stem bark of Shorea roxburghii G.Don", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1161-1175
Publish Year International Conference 1
2019 exนายธีรวัฒน์ จันทรัตน์, exนายดนุชเดช เก้ารัตน์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "3D-QSAR studies on HIV-1 protease inhibitors using tertiary amines as P2-ligands from Darunavir analogue", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย