การศึกษากลไกการจับกันได้ของสาร cordycepin ในถั่งเช่า กับโปรตีนอะดีโนซีน ดีเอมิเนสด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารสกัด cordycepin จากถั่งเช่า

Publish Year International Journal 4
2020 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring the binding modes of cordycepin to human adenosine deaminase 1 (ADA1) compared to adenosine and 2'-deoxyadenosine", Journal of molecular modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 1-10
2020 exChawjiraphan, W, exApiwat, C, exSegkhoonthod, K, exTreerattrakoon, K, exPinpradup, P, exSathirapongsasuti, N, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, exIsarankura-Na-Ayudhya, P, exJaprung, D, "Sensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ปีที่ 231, เมษายน 2020
2019 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinus", Journal of Biomolecular structure and dynamics, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019, หน้า 1-7
2019 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of human defensin 5 (HD5) self-assembly in solution: Molecular simulations/insights", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019