การศึกษากลไกการจับกันได้ของสาร cordycepin ในถั่งเช่า กับโปรตีนอะดีโนซีน ดีเอมิเนสด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารสกัด cordycepin จากถั่งเช่า

Publish Year International Journal 4
2020 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Exploring the binding modes of cordycepin to human adenosine deaminase 1 (ADA1) compared to adenosine and 2'-deoxyadenosine", Journal of molecular modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 1-10
2020 exChawjiraphan, W, exApiwat, C, exSegkhoonthod, K, exTreerattrakoon, K, exPinpradup, P, exSathirapongsasuti, N, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsarankura-Na-Ayudhya, P, exJaprung, D, "Sensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ปีที่ 231, เมษายน 2020
2020 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exไพฑูรย์ แก้วพรหม, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "พลวัตและโครงสร้างเชิงลึกของเอนไซม์เซอร์ปินจากเห็บ Ixodes ricinus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2020, หน้า 2296-2303
2019 inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of human defensin 5 (HD5) self-assembly in solution: Molecular simulations/insights", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019