คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายของไนโตรเจนที่ไปแทนที่ออกซิเจนในโลหะออกไซด์: ความเข้าใจเชิงลึกจากการคำนวณโดยทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่น