ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้จาก อวนจมปู จ.ประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชนิด การแพร่กระจาย และประชาคมปูตามแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 695-710
Publish Year National Conference 2
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดวงเดือน วารีวะนิช, exนายภานุวัฒน์ พูลคล้าย, "การใช้ปูป่นเป็นวัตถุดิบเพื่อเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii)", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อัมไพวรรณ รวมกิ่งแก้ว, exนายชลประพัฒน์ ผลมะขาม, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (One World One Ocean :New ane More Values of the Seas , 18 - 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย