การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ “ทีเอบราวนิน” จากใบชาด้วยการหมัก

Publish Year International Journal 4
2019 exQiuping Wang, exBojan Sarkanj, exJasna Jurasovic, exYusuf Chisti, exMichael Sulyok, exJiashun Gong, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exDrazenka Komes, "Evaluation of microbial toxins, trace elements and sensory properties of a high-theabrownins instant Pu-erh tea produced using Aspergillus tubingensis via submerged fermentation", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 1541-1549
2018 exWang, Q.P., exA. Bel??ak-Cvitanovi?, exK. Durgo, exY. Chisti, exJ.Sh. Gong, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exD. Komes, "Physicochemical properties and biological activities of a high-theabrownins instant Pu-erh tea produced by Aspergillus tubingensis", LWT-Food Science and Technology, ปีที่ 90, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 598-605
2018 exWang, Q., exBelลกฤak-Cvitanoviฤ‡, A., exDurgo, K., exChisti, Y., exGong, J., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exKomes, D., "Physicochemical properties and biological activities of a high-theabrownins instant Pu-erh tea produced using Aspergillus tubingensis", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 90, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 598-605
2016 exQiuping Wang, exJiashun Gong, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of theabrownins using a crude fungal enzyme concentrate", Journal of Biotechnology, ปีที่ 231, ฉบับที่ 0, สิงหาคม 2016, หน้า 250-259
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชิวผิง หวัง, exกัลป์สุวัฒก์ ชิวปรีชา, "กรรมวิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทีเอบราวนินจากชาเขียวและใบแก่นตะวัน", Kasetsart University, 2018