การพ่นสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสีผิวเปลือก ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ

Publish Year National Journal 2
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธ์ุอีดอ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 185-188
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร ทองรอด, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 189-192
Publish Year International Conference 1
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chitosan on fruit growth and peel color development of ‘E-Daw’ longan under drought stress", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017), 28 มีนาคม - 26 เมษายน 2017, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร ทองรอด, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exศศิภา เทียนคำ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์อีดอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย