Journal

Article
การฉีดพ่นไคโตซานและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
189-192
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-