Journal

ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธ์ุอีดอ
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
3
185-188
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-