การศึกษาแหล่งพันธุกรรมและการจัดจำแนกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของมะเขือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุวลักษณ์ ศรีวิชา, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Phytochemical Screening and Fruit Quality of Commercial Eggplants", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 36-50
Publish Year National Journal 2
2020 exนางสาวจุฑารัตน์ นาควิรัช, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและพฤษเคมีเบื้องต้นของมะเขือขื่น", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 680-693
2019 exอินทุอร พานบูชาวงศ์, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของมะแว้ง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1459-1466
Publish Year National Conference 1
2018 exฐาวรี ยาสิทธิ์, exทัตติยา คำมุงคุณ, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะเขือ (Solanum melongena) ด้วยเทคนิค Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP)", Recent Advances in Genomics and Genetics Conference 2018 (RAGG2018): "Innovative Genomics and Genetics", 25 - 26 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย