ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่ลุ่มที่มีพัฒนาการแตกต่างกันในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2020 exมินตรา รูปดี, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรวรรณ์ พึ่งแย้ม, "การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 232-247
2018 inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาภัสนันท์ สุดเจริญ, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรึงและการปลดปล่อยแอมโมเนียมในดินที่มีแร่ดินเหนียวประเภท 2:1 เป็นองค์ประกอบ", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 41-53
Publish Year National Conference 1
2018 exพรเทพ แช่มช้อย, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาพความชื้นดินต่อการตรึงแอมโมเนียมในดินนาที่มีแร่ดินเหนียวแตกต่างกัน", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 19, 29 - 30 มกราคม 2018, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย