ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของพืชวงศ์ Cyperaceae

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายพิทวัส วิชัยดิษฐ, "Effect of H2O2 pretreatment on seed germination, seedling growth and lipid peroxidation of rice under NaCl condition", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ special is, กรกฎาคม 2014, หน้า 205-210
Publish Year National Conference 4
2017 exนางสาวมสารกา รุ่งกระจ่าง, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำงานร่วมกันของสารประกอบฟีนอลิกต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าำมยราบยักษ์", การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายอุดมทรัพย์ ชาญธเนศ, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากธูปฤๅษีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าไมยราบยักษ์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวเพชรพรรณ นามวัฒน์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and seedling growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวรอยพิมพ์ ธนานุศักดิ์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ CAM ในกระเทียมนา (Isoetes coromandelina L.f.)", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย