ระดับการแสดงออกของโปรตีนภายในเซลล์ในการตอบสนองต่อ interferon gamma ของเซลล์ PK-15 ขณะที่มีการติดเชื้อ PCV2

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนันทวรรณ เพชรัตน์, exชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ, exศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Dynein light chain DYNLL1 subunit facilitates porcine circovirus type 2 intracellular transports along microtubules", Archives of Virology, ปีที่ 162, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 677-686
2015 exJantafong T, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaenglub W, exMungkundar C, exRomlamduan N, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in Thailand and Southeast Asia from 2008 to 2013", Veterinary Microbiology, ปีที่ 176, ฉบับที่ 3-4, เมษายน 2015, หน้า 229-238
2013 exSunaree Nuntrakhruea, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การวัดระดับการแสดงออกของ miRNA-29a ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรด้วยเทคนิคพีซีอาร์เชิงปริมาณ", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 595-600
Publish Year National Conference 1
2011 exPattama Mutthi, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Construction of plasmid porcine circovirus type 2(PCV2) with infectivity in PK-15 cells.", The Proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย